Matkaehdot

OLYMPIA Kaukomatkatoimiston matkaehdot 1.7.2018 alkaen

Näitä matkaehtoja sovelletaan kaikkiin Olympia Kaukomatkatoimiston tuottamiin ja myymiin matkapaketteihin, joiden sopimus matkustajan kanssa syntyy 1.7.2018 tai sen jälkeen.

Nämä matkaehdot ovat yhdistelmä seuraavista ehdoista: Yleiset Matkapakettiehdot 2018 (valkoisella pohjavärillä) ja

Olympia Kaukomatkatoimiston lisä- ja erityisehdot (harmaalla pohjavärillä)

Yleiset Matkapakettiehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Olympia Kaukomatkatoimiston lisä- ja erityisehdot täydentävät näitä ehtoja. Olympia Kaukomatkojen matkaehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

Lain ja sopimusten määräytyminen
Matkaan sovellettava laki ja matkaehdot määräytyvät matkasopimuksen ajankohdan mukaan. Matkan lähtöpäivä ei vaikuta ehtojen sovellettavuuteen.

1.7.2018 alkaen tehtyjen sopimusten mukaiset Olympia Kaukomatkatoimiston matkat ovat juridisesti ”matkapaketteja”.

 

OLYMPIA KAUKOMATKATOIMISTON MATKAEHDOT

1. SOVELTAMISALA
1.1. Yleiset matkapakettiehdot
Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin  matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

Olympia Kaukomatkatoimiston matkat ja niiden luonne
Ellei matkakuvauksessa tai matkasopimuksessa toisin mainita, Olympia Kaukomatkatoimiston matkat ovat etukäteen suunniteltua matkaohjelmaa noudattavia, suomea puhuvan matkanjohtajan johtamia, opastettuja kiertomatkoja, jotka toteutetaan Olympia Kaukomatkatoimiston keräämänä ryhmänä. Ryhmäkoko on pääsääntöisesti 15–25 matkustajaa (yksittäisissä matkoissa voi olla muun suuruisia ryhmiä). Matkojen toteuttaminen edellyttää matkakohtaisen vähimmäismatkustajamäärän täyttymistä. Olympia Kaukomatkatoimisto varaa oikeuden peruuttaa matkan tai matkasarjan, mikäli vähimmäisosallistujamäärä ei täyty. Matkat tarjotaan ostettavaksi Suomessa ja matkat opastetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Muita kieliä puhuvien paikallisten oppaiden selostus käännetään suomeksi. Matkojen monipuolisesta sisällöstä täyden hyödyn saadakseen matkustajien on ymmärrettävä ja pystyttävä kommunikoimaan suomen kielellä. Englannin tai kohdemaan kielen osaamisesta on apua erityisesti omatoimisilla osuuksilla.

Olympia Kaukomatkatoimiston kiertomatkalle osallistumisen edellytykset
Kiertomatkojen luonteeseen kuuluu, että niillä on paljon ohjelmaa ja osaan käyntikohteista on mahdollista tutustua ainoastaan jalkaisin. Kävelyosuuksilla on varauduttava epätasaisiin ja/tai kalteviin pintoihin, portaisiin ja korkeuseroihin sekä joissain paikoissa ruuhkiin tai tungokseen. Matkoihin sisältyy väistämättä pitkiäkin istumisia lento-, bussi-, juna- tai lauttamatkoilla. Kiertomatkojen kuljetusjärjestelyt perustuvat reitin etenemiseen, joten ohjelmasta poisjäänti ei aina ole mahdollista. Matkan luonteen ja monipuolisen ohjelman vuoksi päivät ovat usein pitkiä ja väsyttäviäkin, joskin antoisia. Kiertomatkoilla tulee varautua kohtaamaan matkareitin elämänkirjoa sen kaikessa laajuudessa, mahdollisesti myös omalle elämänpiirille vieraita ilmiöitä, kuten väenpaljoutta, köyhyyttä, likaisuutta, yltäkylläistä rikkautta tai rajuja yhteiskunnallisia eroja. Kaukomatkojen aikaerorasitus aiheuttaa väsymystä. Tropiikin kosteus ja kuumuus, kuivien alueiden paahtava helle, vuoristoalueiden ohut ilma tai suurkaupunkien ilmansaasteet aiheuttavat monille oireita ja voivat heikentää yleiskuntoa. Bakteerikantojen erilaisuus johtaa käsihygieniasta huolehdittaessakin usein vatsavaivoihin tai infektioihin, erityisesti lämpimillä alueilla, kuten Intiassa, Kaakkois- ja Keski-Aasiassa, Afrikassa ja Keski- ja Etelä-Amerikassa. Matkaohjelman seuraaminen ja aikataulujen noudattaminen on matkan onnistumisen edellytys ryhmän ja kaikkien osallistujien osalta.
Kiertomatkojen luonteesta (runsaat ja vaihtelevat kuljetukset, usein vaihtuvat yöpymispaikat) johtuen erityisruokavalioita noudattavien tarpeita ei aina voida täyttää etukäteispyynnöstä huolimatta. Lääkkeille tai terveydenhoitovälineille ei voida taata jatkuvaa kylmä- tai lämpösäilytystä tai mahdollisesti tarvittavaa sähköä. Pitkilläkään kuljetuksilla tai kiertoajeluilla ei busseissa ole yleensä wc:tä.
Edellä mainituista seikoista johtuen kiertomatkalle osallistuminen ja matkan turvallinen toteutuminen edellyttää esteetöntä liikuntakykyä ja vakaata fyysistä ja henkistä terveyttä sekä normaalia yleiskuntoa. Vakavasta kehitys-, näkö- tai kuulovammasta, sydän-, tuki- ja liikuntaelinten sekä hengitysteiden sairauksista kärsivien tai muista syistä heikentyneessä terveydentilassa olevien tulee matkakohtaisesti arvioida kiertomatkalle osallistumisen edellytyksiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja neuvotella asiasta Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa ennen matkan varaamista. Dementiasta tai vakavasta muistisairaudesta kärsivä ei turvallisuussyistä voi osallistua kiertomatkalle ilman henkilökohtaista avustajaa.

Olympia Aktiivimatkat (ent Kaukoretket) -tuotemerkillä markkinoidut liikunnalliset kiertomatkat koostuvat merkittävältä osalta patikoinnista, vaelluksesta tai pyöräilystä. Näille matkoille osallistuvan tulee edellä mainittujen ohjeiden ja ehtojen lisäksi erityisen huolellisesti tutustua matkan kuvaukseen ja fyysiseen vaativuustasoon.

1.2. Lisäehdot
Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

Olympia Kaukomatkatoimiston matkasopimuksen muutos- ja peruutustilanteissa sovellettavat toimistokulut ovat 150 euroa per matkustaja.

1.3. Erityisehdot
Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme Yleisten Matkapakettiehtojen lisäksi harmaalla pohjalla korostettuja Olympia Kaukomatkatoimiston lisä- ja erityisehtoja.

2. MATKAPAKETTISOPIMUS JA VASTUU SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISESTA
2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta
Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaan tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet.

Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan.  

Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti.

2.2. Sopimuksen sisältö
Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistä kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaa koskevat lain edellyttämät tiedot www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180181.

Matkatavarat
Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä vaihtelee eri lentoyhtiöillä ja -reiteillä. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n ja/tai lentoyhtiön määräyksiä ja maksuja. Suosittelemme kovaa matkalaukkua sekä joillekin matkoille lisäksi kevyttä kassia; poikkeuksena määrätyt safarimatkat, joilla tulee käyttää vain pehmeitä matkakasseja. Kaikissa matkatavaroissa on oltava omistajansa nimi- ja yhteystiedot.

Matkatavaravakuutus
Olympia Kaukomatkatoimiston matkoihin ei sisälly matkatavaravakuutusta. Kehotamme matkustajia hankkimaan matkatavaroilleen riittävän matkavakuutussuojan niiden katoamisen, viivästymisen tai vahingoittumisen varalle. Matkustusasiakirjat, maksuvälineet, henkilökohtaiset lääkkeet ja muu erityisen arvokas tai välttämätön omaisuus on kuljetettava matkustajan oman valvonnan alla koko matkan ajan.

2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus
Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistä annettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Passi ja viisumit 
Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi (EU-alueen sisäisillä matkoilla EU-kansalaisille riittää myös poliisin myöntämä virallinen henkilökortti).
Jokaisella matkustajalla, myös lapsilla, on oltava oma henkilökohtainen passi. Useimmat maat edellyttävät, että passi on koneellisesti luettava ja että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Jos matkustat väliaikaisella tai käsin tehdyllä passilla, ota yhteys toimistoomme ennen matkan varaamista.
Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto. Passissa on oltava riittävästi tyhjiä sivuja mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. Matkojemme kuvauksissa on mainittu mahdollisesta viisumitarpeesta Suomen kansalaisten osalta, samoin mahdollinen passin minimivoimassaoloaika ym. tiedot on mainittu matkan tiedoissa. Matkustajan on toimitettava Olympia Kaukomatkatoimiston antamien ohjeiden mukaisesti viisumin hankkimiseksi tarvittavat asiakirjat. Olympia tai Olympian valtuuttama yhteistyökumppani hoitaa Suomen kansalaisten tarvitsemien viisumien hankkimiseen liittyvät käytännön toimet ja nämä viisumit kuuluvat matkan hintaan, ellei matkan tiedoissa toisin mainita. Mikäli kohdemaan viisumisääntöjen mukaan matkustajan on hankittava viisumi henkilökohtaisesti, Olympia lähettää ohjeet viisumin hankkimisesta hyvissä ajoin ennen matkaa, viimeistään toimintaohjeiden yhteydessä. Olethan yhteydessä toimistoomme, mikäli tarvitset apua maahantuloasiakirjojen kanssa.
Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, vanhentuneen tai rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Mikäli käytät diplomaatti- tai virkapassia tai matkustat muulla kuin Suomen passilla, ilmoita siitä jo matkaa varatessasi, koska viisumimääräykset, hankintaan tarvittava aika tai viisumin kulut saattavat olla erilaiset.

Muut matkustusasiakirjat ja matkustamiseen liittyvät viranomaismääräykset
Myös muut matkalla mahdollisesti tarvittavat matkustusasiakirjat, kuten terveydentilaan liittyvät lausunnot tai todistukset, ilman huoltajaansa matkustavan alaikäisen matkustusluvat tai virkatodistukset, maahantulon ennakkorekisteröinnin vahvistus tai mikä tahansa matkan toteuttamiseksi tarvittava lisäasiakirja, tulee matkustajan itse omalla kustannuksellaan hankkia ja/tai varmistaa asiakirjan oikeellisuus sekä voimassaolo riittävän ajoissa ennen matkan alkua. Asiakirjavaatimukset voivat olla matkareitin viranomaisten, kuljetusyhtiöiden kotimaiden viranomaisten tai kuljetusyhtiöiden asettamia. Matkanjärjestäjä ei vastaa viranomaisten tai välittömästi matkapaketin toteuttamiseen liittymättömien kolmansien osapuolien toiminnasta. Olympia välittää matkapakettiensa matkustajille viipymättä heidän matkaansa välittömästi koskevat Suomen kansalaisiin kohdennettavat viranomaisvaatimukset matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuuden mukaisesti. Matkustajalla on velvollisuus itsenäisesti ja omalla kustannuksellaan täyttää viranomaisvaatimusten toimenpiteet. Olympia ei vastaa vahingosta tai seuraamuksista, joita matkustajalle tai muille osapuolille voi aiheutua siitä, että matkustaja laiminlyö kokonaan tai osittain vaatimusten täyttämisen tai epäonnistuu niiden täyttämisessä, paitsi jos seuraamus johtuu välittömästi Olympian aktiivisesta tuottamuksesta, kuten viranomaisohjeen välittämisestä virheellisessä muodossa. Olympia ei vastaa viranomaismääräysten äkillisistä muutoksista tai viranomaismääräyksien mahdollisista ristiriitaisuuksista tai tulkintaepäselvyyksistä.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan. 

Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus, korvausmäärärajoitukset sekä matkanjärjestäjän vastuu 
Olympia Kaukomatkatoimiston matkat eivät sisällä matkavakuutusta tai peruutusturvamaksua eikä matkatavaravakuutusta. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saat vakuutusyhtiöltäsi.
Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla). Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksenne kattavuuden esim. mahdollisen vuoristotaudin sekä erityisten lisäretkien (esim. kuumailmapallolennon tms.) osalta, mikäli tällaiset seikat liittyvät matkaanne.
Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit
Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustaja vastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Huomioi vakuutusten osalta, mitä on sanottu vakuutusten vastuunrajoituksesta kohdassa 2.6.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.  

Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla ennen matkavarauksen tekemistä.

2.5. Avustamisvelvollisuus
Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 10.1.b) tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.
Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.
Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään.

2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu
2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä.

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Tällaisia yhteystietoja ovat mm. kaikkien matkustajien matkapuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

2.6.5. Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle.
Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutoskulu 150 e/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lentolipun koko hinta (ks. kohta Varausmuutokset).

Mikäli matkustajalla on liikunta- tai aistirajoitteita tai muu vamma/sairaus, joka voi hänen osaltaan vaikuttaa matkustamisen esteettömyyteen tai matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla*, tulee hänen turvallisuus- ja operatiivista syistä ilmoittaa asiasta ja sopia osallistumisestaan matkanjärjestäjän kanssa jo ennen varauksen tekemistä. Avustajaa tarvitsevan matkustajan on ilmoitettava tarpeestaan ennen varauksen tekemistä ja neuvoteltava tapauskohtaisesti mahdollisuudestaan osallistua matkalle. Matkanjärjestäjän henkilökunta ei voi toimia yksittäisen matkustajan henkilökohtaisena avustajana matkalla vaan matkustajan on hankittava ja kustannettava henkilökohtainen avustaja itse. EU-alueen lentoasemille, satamiin ja rautatieasemille on etukäteistilauksesta mahdollista saada avustusta, mutta tämä ei ulotu muuhun matkaohjelmaan eikä EU:n ulkopuolelle.
* Huomaa myös kohdan 1.1. kappale ”Olympian kiertomatkalle osallistumisen edellytykset”

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA HINNAN MAKSAMINEN
3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat.

Matkasopimus ja maksuehdot
Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa vähintään Olympia Kaukomatkatoimiston määrittämän ennakkomaksun.
Olympia Kaukomatkatoimisto varaa oikeuden purkaa sopimuksen, jonka osapuoli osoittautuu mistä tahansa laillisesta syystä oikeustoimikelvottomaksi matkasopimuksen solmimiseen.
Loppuerä on useimmissa matkoissamme maksettava viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, 1.7.2024 ja sen jälkeen lähtevillä matkoilla viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla loppumaksu voi erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan alle 42 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta.
Ennakkomaksu on tavanomaisesti 550 € tai 750 €/henkilö ja vaihtelee matkoittain. Joillain matkoilla ennakkomaksu voi poiketa tavanomaisesta. Ennakkomaksu ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä, samoin kuin mahdollisesti muutoin tavanomaisesta poikkeavat maksuehdot (mm. erikoismatkat ja useat risteilymatkat).
Yleisimmillä maksu- tai luottokorteilla (Visa, Mastercard) maksettaessa emme peri luottoprovisiota tai muita ylimääräisiä kortin käyttöön pohjautuvia maksuja. Pidätämme oikeuden provisioissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

Alle 18-vuotiaat matkustaja 
Alaikäinen (alle 18-vuotias) ei voi yksin osallistua Olympian matkoille. Alaikäinen voi matkustaa yhdessä laillisen huoltajansa tai laillisen huoltajan kirjallisesti valtuuttaman muun oikeustoimikelpoisen ja luotettavan aikuisen (yli 18-v.) kanssa. 
Matkustaessaan muun kuin laillisen huoltajansa seurassa alaikäinen tarvitsee aina huoltajan kirjallisen suostumuksen matkasopimuksen tekemiseen ja/tai matkalle osallistumiseen. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla. Olympia Kaukomatkatoimisto ei katso alle 18-vuotiasta oikeustoimikelpoiseksi yksinään solmimaan matkapakettisopimusta Olympian tyyppisestä mittavasta ulkomaan kiertomatkasta. Olympia varaa oikeuden purkaa ilman laillisen huoltajan kirjallista lupaa tehdyn matkavarauksen ja mitätöidä sen nojalla syntyneen sopimuksen. 
Kun matkaseurueeseesi kuuluu alle 18-vuotiaita, ilmoita asiasta meille jo varausvaiheessa, jotta voimme tarkistaa mahdolliset erityismääräykset maahantulon ja tarvittavien asiakirjojen osalta. Jotkut kohdemaat saattavat vaativat kaikilta alle 18-vuotiailta matkustajilta vähintään väestörekisteriotteen tai muita asiakirjoja silloinkin, kun matkustetaan laillisen huoltajan kanssa mutta erityisesti silloin, kun matkaseurana on muu huoltajan valtuuttama aikuinen.

Matkaliput ja toimintaohjeet
Olympia Kaukomatkatoimisto ei pääsääntöisesti lähetä varsinaisia matkalippuja (esim. lentolippu) matkustajalle etukäteen vaan ne ovat matkanjohtajan hallussa tai jaetaan lähtöasemalla. Matkakohtaiset ohjeet selviävät matkustajalle (varaukseen merkitty yhteyshenkilö) etukäteen lähetettävistä toimintaohjeista, joihin kehotamme tutustumaan huolellisesti.

4. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA ENNEN MATKAN ALKAMISTA

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

4.1.a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista
      b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista
      c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista
      d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista
      e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Peruutusehdot, toimistokulut ja varaus- ja nimenmuutokset
Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (myös sairaustapauksissa). Katso Olympia Kaukomatkatoimiston peruutusehdot kohdan 4.4. alta. Niiden lisäksi sovellamme myös YMEn kohtia 4.2. ja 4.3.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista. 

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa. 

Peruutusehdot
Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen (ks. kohta: Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).
Peruutusehdot vaihtelevat matkoittain ja ne ilmoitetaan ko. matkaohjelman yhteydessä.
Näitä peruutusehtoja sovelletaan viimeistään 30.6.2024 alkaviin matkoihin (varausajankohdasta riippumatta)
Peruutusehdot A:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 150 €/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 €/henkilö
- 34–21 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 20–8 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta
- 7–3 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan hinnasta
- 2 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta
Peruutusehdot B: 
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 150 €/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 €/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 34–21 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta
- 20–8 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan hinnasta
- 7 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta    
Peruutusehto C:
Poikkeavat yllä mainituista ehdoista A tai B, vaihtelevat matkoittain ja ilmoitetaan matkakohtaisesti erikseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Näitä peruutusehtoja sovelletaan viimeistään 1.7.2024 ja sen jälkeen alkaviin matkoihin (varausajankohdasta riippumatta)
Peruutusehdot A:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 150 €/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 €/henkilö
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 34–21 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta
- 20–8 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan hinnasta
- 7 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta
Peruutusehdot B:
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 150 €/henkilö
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 30 % matkan hinnasta, kuitenkin vähintään matkan ennakkomaksu
- 34–21 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 60 % matkan hinnasta
- 20–8 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 80 % matkan hinnasta
- 7 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta
Peruutusehto C:
Poikkeavat yllä mainituista ehdoista A tai B, vaihtelevat matkoittain ja ilmoitetaan matkakohtaisesti erikseen.

Muut peruutusehdot:
Joillakin matkoillamme on edellä mainituista poikkeavat peruutusehdot, jotka julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä.

Peruutusehdot yksittäisille ryhmille/matkustajille räätälöidyille erikoismatkoille: 
Yksittäisille ryhmille räätälöityjen erikoismatkojen peruutusehdot julkaistaan ao. matkaohjelmien yhteydessä. Sovellamme näihin matkoihin matkakohtaisia erityisehtoja siksi, että kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen ja tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Tehdessämme tilaustyönä matkoja yksittäismatkustajille ilmoitamme varausta koskevat palvelumaksut ja erikoisehdot varauksen yhteydessä.

5. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA MATKANJÄRJESTÄJÄN TEKEMIEN MUUTOSTEN TAI MATKAKOHTEEN OLOJEN VUOKSI ENNEN MATKAN ALKAMISTA
5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos
a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai

b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.
Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai

c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta
- yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla
- yli 12 tunnilla 2–6 vrk kestävillä matkoilla
- alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1.d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

6. MATKUSTAJAN OIKEUS KESKEYTTÄÄ MATKA JA PURKAA SOPIMUS MATKAN AIKANA
6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos
a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai
b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1.b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1.a) tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1.b) perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16.

7. MATKUSTAJAN OIKEUS MUUTTAA SOPIMUSTA JA LUOVUTTAA SE TOISELLE
7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin ja muutoksista voidaan periä peruutuskulutaulukon mukaiset kulut.
Joillain Olympia Kaukomatkatoimiston matkoilla on matkan erityisluonteen vuoksi poikkeava erityisehto, jonka nojalla muutoksista tai peruutuksista tai sopimuksen luovutuksesta aiheutuu kuluja välittömästi sopimuksen syntymisen jälkeen.

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.
Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle.
Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

Varausmuutokset 
Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Joillakin ryhmämatkoillamme matkustajilla on mahdollisuus muuttaa paluupäivää. Tällaisesta ryhmävaraukseen tehtävästä muutoksesta perimme muutoskulun, joka on vähintään 200 e/muutos/matkustaja. Muutoksia koskevat palvelumaksut ja erikoisehdot ilmoitamme erikseen. Huom. myös jo tehdyn muutoksen peruuttaminen tulkitaan uudeksi muutokseksi. Mikäli matkustaja haluaa varata etukäteen lisämaksullisen istumapaikan lennoille, pidätämme oikeuden periä lentolipun hinnan etukäteen ja palvelumaksun ko. palvelusta. Nämä käytännöt vaihtelevat lentoyhtiöittäin; maksut ja peruutusehdot ilmoitamme erikoisjärjestelyn varaamisen yhteydessä.
Jos matkustaja luovuttaa matkasopimuksen toiselle (YME 7.2) ja luovutuksen edellytyksenä olevat ehdot täyttyvät, matkanjärjestäjä perii luovutuksesta aiheutuneiden tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset todelliset kulut ja palvelumaksun. Henkilöllä, jolle matkasopimus siirretään, tulee olla matkalla mahdollisesti tarvittavat viisumit, tai ne on oltava mahdollista hänelle hankkia käytettävissä olevassa ajassa. Lisäksi henkilölle tulee olla mahdollista hankkia vastaava lentovaraus ja -lippu kuin luovuttajalla oli. Vaikka matkustaja ei vaihtuisi mutta nimi- tai muut henkilötiedot muuttuisivat varauksen tekemisen jälkeen, on matkalle osallistumisen edellytyksenä, että tarvittavat viisumit sekä alkuperäistä vastaavat lentovaraukset ja -liput on mahdollista hankkia uusilla henkilötiedoilla. Matkanjärjestäjä veloittaa luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut ja palvelumaksun.

Nimenmuutokset
Nimenmuutoksesta veloitetaan todelliset muutoskulut ja palvelumaksu, jotka ovat minimissään 150 e/matkustaja, mikäli lento-, laiva- tai junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelee lento-, laiva- ja junayhtiöiden sääntöjen mukaan ja matkasta riippuen. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät lento-, juna- ja laivayhtiöiden sääntöjen mukaan. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Lentolippuihin ei lentoyhtiöiden säännösten mukaan pääsääntöisesti sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen (ks. kohta: Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus).

 

8. HINNANMUUTOKSET
8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai
b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai
c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.

8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi.
Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.
Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.  

8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a–c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut. 

Hinnanmuutokset ja matkan lopullinen hinta 
Matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta ennen matkasopimuksen syntymistä ja ne perustuvat matkakuvauksessa tai matkaehdoissa ilmoitettuna hinnoittelupäivänä voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Olympia Kaukomatkatoimisto varaa oikeuden YME 8 -kohdan mukaisiin hinnanmuutoksiin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa tariffien, polttoaineiden ja valuuttakurssien muutokset. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdollisissa muutostapauksissa lähetämme uuden loppulaskun. Jokaisen matkan hinnoittelupäivä on mainittu matkan ohjelman yhteydessä lukuun ottamatta niitä matkoja, joiden hinnoittelu perustuu euroon.

Viranomaismääräysten aiheuttamat lisämaksut (Lisäys 16.9.2020)
Mikäli Suomen, kohdemaiden tai matkareitin viranomaiset asettavat matkan toteuttamiseen vaikuttavia määräyksiä tai ohjeita matkasopimuksen syntymisen jälkeen, Olympia ilmoittaa määräyksistä matkustajille viipymättä. Viranomaismääräyksiä ei katsota matkanjärjestäjän tekemiksi muutoksiksi eivätkä ne oikeuta matkustajaa purkamaan matkapakettisopimustaan eivätkä myöskään oikeuta matkustajaa kuluttomaan peruutukseen, jos matkanjärjestäjä määräyksien nojalla edelleen pystyy toteuttamaan matkan näiden matkaehtojen mukaisesti. Mikäli matkustaja viranomaismääräyksistä johtuvien syiden vuoksi estyy pääsemästä matkalle, tulkitaan tilanne matkustajan tekemäksi peruutukseksi ja noudatetaan matkanjärjestäjän kyseistä matkaa koskevia peruutus- ja muutosehtoja.Viranomaismääräysten aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset tulevat sellaisenaan matkustajan maksettavaviksi eikä matkanjärjestäjä vastaa näistä kustannuksista. Mikäli matkanjärjestäjä perii lisäkustannuksen osana matkapaketin hintaa, otetaan huomioon ehtokohtien 8.1 b, 8.2 ja 8.3  määräykset hinnanmuutostilanteille.

9. MATKANJÄRJESTÄJÄN TEKEMÄT MUUTOKSET MATKAPAKETTISOPIMUKSEEN
9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen*) perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

*) Olympia Kaukomatkatoimiston kiertomatkojen luonteesta ja matkalle osallistumisen edellytyksistä on kerrottu kohdassa 1.

Matkanjohtajan tai erityisasiantuntijan vaihtuminen
Mikäli matkanjohtajamme äkillisesti sairastuu tai muuten estyy tekemästä työtään, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa myös matkaohjelmassa etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija toiseen pätevään henkilöön. Matkanjohtajan vaihto toiseen ei oikeuta hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai kuluttomaan peruutukseen.

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset, myöhästymiset ja matkakohteen erityisolot
Mm. Afrikan, Bhutanin, Burman, Filippiinien, Intian, Kiinan, Papua-Uuden-Guinean sekä Väli- ja Etelä-Amerikan lentoliikenteessä esiintyy varsin usein myöhästelyjä, viime hetken aikataulunmuutoksia ja jopa lentojen peruuntumisia. Koska näillä alueilla korvaavia lentoja on usein vaikea saada, edellä mainitun kaltaiset ongelmat saattavat aiheuttaa muutoksia matkan ohjelmaan ja matkakohteiden kiertojärjestykseen. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat tällaisista matkakohteen erityisoloista.

Afrikan maiden, Bhutanin, Burman, Filippiinien, Intian, Kiinan, Mongolian, Nepalin, Papua-Uuden-Guinean sekä Väli- ja Etelä-Amerikan maiden erityisehto
Koska yllä mainittujen maiden sisäisessä liikenteessä kysyntä usein ylittää tarjonnan, pidättävät ko. maiden matkailuviranomaiset oikeuden muuttaa matkakohteiden järjestystä sekä päiviä ja kulkuneuvoja, joilla siirtyminen kohteesta toiseen tapahtuu. Tie- ja vesireittien rakenteessa on usein esim. ilmasto-olosuhteiden aiheuttamia puutteita tai viranomaisten asettamia rajoituksia, jotka voivat aiheuttaa ajoreittien muutoksia ja matkustusaikojen pidentymistä. Matkanjärjestäjä ei vastaa ohjelmanmuutoksista, jotka tapahtuvat em. viranomaisten toimesta.

Hotellitaso ja palvelut Afrikan maissa, Bhutanissa, Burmassa, Filippiineillä, Kuubassa, Mongoliassa, Papua-Uudessa-Guineassa ja Sri Lankassa 
Palvelujen (mm. hotellit, ravintolat) taso ja saatavuus vaihtelevat virallisesta luokituksesta huolimatta. Olympian käyttämät hotellit ovat yleensä paikallista ensimmäistä luokkaa, mutta eurooppalaisen mittapuun mukaan keskitasoa. Hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen ei ole epätavallista ko. maissa. Matkustajan on syytä varautua ajoittaisiin veden- ja energianjakelun ja/tai muiden hotellipalveluiden katkoksiin.

9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1.

9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

Mikäli Olympia joutuu muuttamaan varausta, tulee asiakkaan 7 päivän kuluessa saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota em. tavalla yhteyttä, katsoo Olympia asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:
1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.

Viranomaismääräysten vaikutus matkasopimukseen (Lisäys 16.9.2020)
Mikäli Suomen, kohdemaiden tai matkareitin viranomaiset asettavat matkan toteuttamiseen vaikuttavia määräyksiä tai ohjeita matkasopimuksen syntymisen jälkeen, Olympia ilmoittaa määräyksistä matkustajilleen viipymättä. Viranomaismääräyksiä ei katsota matkanjärjestäjän tekemiksi muutoksiksi eivätkä ne oikeuta matkustajaa purkamaan matkapakettisopimustaan eivätkä myöskään oikeuta matkustajaa kuluttomaan peruutukseen, jos matkanjärjestäjä määräyksien nojalla edelleen pystyy toteuttamaan matkan näiden matkaehtojen mukaisesti. Mikäli matkustaja viranomaismääräyksistä johtuvien syiden vuoksi estyy pääsemästä matkalle, tulkitaan tilanne matkustajan tekemäksi peruutukseksi ja noudatetaan matkanjärjestäjän kyseistä matkaa koskevia peruutus- ja muutosehtoja. Viranomaismääräyksien aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset tulevat sellaisenaan matkustajan maksettaviksi eikä matkanjärjestäjä vastaa näistä kustannuksista. Mikäli matkanjärjestäjä perii lisäkustannuksen osana matkapaketin hintaa, otetaan huomioon ehtokohdan 8 määräykset hinnanmuutostilanteille.

10. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA JA KESKEYTTÄÄ MATKA
10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos
a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:
1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää; 
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään; 
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. 

Matkojen lisäpalveluiden ja retkien toteutuminen 
Myös lisämatkoilla ja -retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa. Olympia Kaukomatkatoimisto varaa oikeuden peruuttaa lisäpalvelut ja -retket, joiden osallistujamäärä ei täytä vähimmäisvaatimusta. Näiden toteutumisesta tai peruuntumisesta ilmoitetaan heti, kun se on mahdollista, usein vasta matkan aikana. Peruuntuneesta tai toteutumatta jääneestä palvelusta palautetaan matkustajan siitä mahdollisesti maksama hinta. Lisäpalveluna varatun retken peruuntuminen ei oikeuta retken hintaa suurempaan hinnanalennukseen eikä vahingonkorvaukseen.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

10.2. Jos kohdassa 10.1.b) mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

11. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

12. VIRHE JA VIRHEILMOITUS
12.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos
a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

Määrättyjen matkakohteiden luonteeseen kuuluu liikennejärjestelyiden epävakaisuus, joten matkustajan tulee varautua mahdollisiin kuljetusaikataulun tai kuljetusjärjestelyiden muutoksiin. Katso tarkemmin Olympian matkaehdot kohta 9.1.
Jos muutoksen syynä ovat ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet), tekee Olympia Kaukomatkatoimisto virheen arvioinnin tapauskohtaisesti. Ylivoimaiset ja poikkeukselliset olosuhteet on määritelty kohdassa 16.9.

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.

12.4. Virheilmoitus Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista.

Matkan aikana ilmenneestä puutteesta tai virheestä on matkustajan ilmoitettava Olympia Kaukomatkatoimiston matkanjohtajalle ilman aiheetonta viivytystä. Erityisesti kiertomatkoilla, joilla siirrytään kohteesta toiseen, ei puutteita tai virheitä matkan luonteen vuoksi voida korjata jälkikäteen.

Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat.
Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

13. VIRHEEN KORJAUS
13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe.
Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen.

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo.
Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.

Matkustajan tulee aina ensin ilmoittaa virheistä, puutteista ja ongelmatilanteista Olympian matkanjohtajalle. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä. Matkustaja voi ryhtyä korjaamaan virhettä oma-aloitteisesti vasta sovittuaan asiasta Olympian matkanjohtajan kanssa.

Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. 

14. VAIHTOEHTOISTEN PALVELUJEN TARJOAMINEN MATKAN AIKANA
Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla. 

Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti. 

Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia.

Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen. 

15. HINNANALENNUS
Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.

16. VAHINGONKORVAUS
16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä.
Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että
1) virhe johtuu matkustajasta;
2) virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä;
3) virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista.

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä.

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä. 

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3. 

16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet)
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee.

Jos matkustajalla on paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan oikeus majoitukseen pidemmältä ajalta, sovelletaan tätä lainsäädäntöä. Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla.

Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon.

17. VARAUSVIRHEET
Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä.  

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista. 

Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta. 

18. MUUN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SAADUN KORVAUKSEN VÄHENTÄMINEN
Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle.

19. KORVAUSVAATIMUKSET
19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

20. RIITA-ASIAT
Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

21. YLEISTÄ
Yleistä hotelleista
Kansainvälisen käytännön mukaan hotellihuoneet saadaan käyttöön tulopäivänä klo 15.00 ja luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. Mikäli lähtö hotellista tapahtuu vasta illalla, pyritään muutama huone jättämään yhteiseen peseytymis- ym. käyttöön mutta sitä ei aina voida taata. Aikaisten kohteeseen saapumisten yhteydessä matkaohjelmassa on mainittu, mikäli huoneet ovat käytössä jo ennen virallista sisäänkirjautumisaikaa. Aterioilla ruokajuomat eivät sisälly matkan hintaan, ellei toisin ole mainittu. Useimmat hotellit edellyttävät voimassaolevan kansainvälisen luottokortin esittämistä sisään kirjoittautumisen yhteydessä mahdollisten lisäpalveluiden maksujen takaamiseksi. Tupakointi on sallittu vain erikseen siihen varatuilla alueilla eikä kaikissa hotelleissa lainkaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Mikäli hotellilla on virallinen paikallinen tähtiluokitus, olemme maininneet sen tähtinä hotellin nimen perässä. Paikalliset tähtiluokitukset eivät ole yhteismitallisia maailman eri kolkissa ja saattavat antaa hotellista suomalaista näkökulmaa paremman tai huonomman kuvan. Olympia ei itse luokittele käyttämiään hotelleita tähdillä vaan käyttää lähinnä suuntaa antavaa yleistä sanallista kuvausta. Hotellien luokituksen perusteet eri maissa vaihtelevat eikä paikallinen luokitus välttämättä määrittele majoitushuoneiden tasoa vaan luokitus voi syntyä hotellien palveluiden kokonaisuudesta. Joissain tapauksissa paikallinen luokitus voi olla riippuvainen joidenkin yksittäisten palveluiden saatavuudesta (esim. 24h huonepalvelu tms.), jolloin kyseisen palvelun puuttuessa hotelli saa alemman virallisen paikallisen luokituksen kuin sen muut palvelut tai majoitustilat edellyttäisivät. Olympia ei kanna vastuuta hotellin itsensä tai jonkun muun, kolmannen tahon, antamista kuvauksista, luokituksista tai hotellitiedoista. Olympia vastaa ainoastaan itse antamistaan hotellitiedoista.

Yleistä
Olympia Kaukomatkatoimiston matkat on tarkoitettu yksityiseen loma- ja virkistysmatkailuun. Mikäli matkaa käytetään matkanjärjestäjän kanssa etukäteen kirjallisesti sopimatta ja ilman matkanjärjestäjän suostumusta muuhun tarkoitukseen (esim. liikematkana), ei matkanjärjestäjällä ole esine- ja varallisuusvahingoissa korvausvastuuta eikä yleisten matkapakettiehtojen mukaista vahingonkorvausvastuuta.

Matkojen päätarkoitus on tutustua matkaohjelman mukaisiin tutustumis- ja käyntikohteisiin sekä suorittaa matkaohjelmassa mainittuja aktiviteetteja. Matkustajan on huomioitava, että kiertomatkan päiväkohtaisia ohjelmia voidaan sään, liikennejärjestelyiden, ruuhkien tai muiden paikallisten syiden johdosta joutua muuttamaan vielä matkan aikanakin eri järjestykseen, jolloin ohjelmassa ennakoitu vapaa-aika voi ajoittua toisin. Tästä syystä kehotamme matkustajia välttämään sellaisia yksityisiä järjestelyitä, jotka edellyttävät matkustajalta määrättyyn ajankohtaan, paikkaan tai palautuskelvottomaan maksuun sitoutumista, kuten esimerkiksi tapahtumaliput tai omatoiminen retki. Edellä mainituissa tilanteissa Olympia Kaukomatkatoimisto ei vastaa asiakkaan vahingosta.
Matkustaja, joka eroaa ryhmästä kesken matkan eikä käytä varaamaansa majoitusta tai muita matkaan kuuluvia palveluita joko lainkaan, tai käyttää niistä vain osan, on velvollinen ilmoittamaan asiasta jo varausvaiheessa toimistoomme tai viimeistään välittömästi matkan alkaessa Olympian matkanjohtajalle. Matkustajalla ei ole oikeutta hinnanpalautukseen yksipuolisesti käyttämättä jättämiensä palveluiden osalta. Lisäksi otetaan huomioon, mitä on säädetty YMEn kohdissa 2.6. ja 4.3.

Mikäli matkustaja hyväksyy vapaaehtoisena lentoyhtiön – (EY) N:o 261/2004 asetuksen* velvoittamana – hänelle ylivaraustilanteessa tarjoaman korvauksen ja uudelleenreitityksen, ja täten eroaa Olympia Kaukomatkatoimiston ryhmästä, tulkitaan se matkustajan yksipuoliseksi matkanjärjestäjän kanssa solmitun matkapakettisopimuksen purkamiseksi. Tällöin matkajärjestäjän juridinen vastuu lakkaa ja matkustaja ottaa itse vastuun loppumatkastaan. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.
*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu.

Tietosuojasta
Lentoyhtiöt ovat velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan useiden maiden (mm. USA, Kanada, Australia, Japani, Venäjä ja EU-maat) maahantulo- ja turvallisuusviranomaisille pääsyn jokaisen matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Siirrettävät PNR-tiedot koostuvat useista elementeistä, esim. matkatoimiston nimi, matkustajan nimi ja yhteystiedot. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin.
Olympia Kaukomatkatoimistolle matkaa varten luovutettuja matkustajien henkilötietoja siirretään matkan varaamisen ja suorittamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA-maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. Lisäietoja www.olympia.fi/tietosuoja.

Koska eri maista saatavissa esitteissä ja palveluntuottajien (esim. hotellit) omilla verkkosivuilla voi olla epätarkkuuksia tai virheitä, Olympia Kaukomatkatoimisto vastaa vain itse tuottamiensa esitteiden, verkkosivujen ja matkaohjelmien sisällöstä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matka- ja esitetietoja sekä sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä.

Verkkosivuilla www.olympia.fi tiedot ovat voimassa kulloisellakin tarkasteluhetkellä. Varaamme oikeuden muuttaa kaikkia tietoja ja matkojen saatavuutta ennen matkasopimuksen tekemistä. Emme vastaa mahdollisista paino- tai lyöntivirheistä.

Kaikki Olympia Kaukomatkatoimiston matkat ovat matkapaketteja, joista matkanjärjestäjä on asettanut vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ja rekisteröitynyt sen vakuusrekisteriin:
KKV 8065/07/Mj
Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
OLYMPIA Kaukomatkatoimisto (markkinointinimi)
Yritystunnus: LY 2150319-2
Oy Lentomatkatoimisto Olympia Flygresebyrå Ab
Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki
p. (09) 696 2770
faksi (09) 611 161
s-posti: olympia(at)olympia.fi

OLYMPIA Kaukomatkatoimiston pankkiyhteydet
Nordea           FI71 2153 3800 0033 57

OLYMPIA Kaukomatkatoimisto on Suomen Matkatoimistoalan liiton (SMAL) jäsen: SMAL 21295

EU:n pakettimatkadirektiivin edellyttämät vakiotiedot:
- sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä (matka) on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti
- näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Olympia Kaukomatkatoimisto on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta
-lisäksi Olympia Kaukomatkatoimisto on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta,   että  yrityksestä/yrityksistä tulee maksukyvytön /maksukyvyttömiä.
-lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista